از آنجا که کلیه درخواستها در این موسسه آموزش عالی بصورت الکترونیکی و از طریق تکمیل پرسشنامه های مربوطه انجام می پذیرد، ضروری است متقاضیان محترم پرسشنامه های مربوطه را با دقت تکمیل و ارسال نمایند. بدیهی است در اولین فرصت درخواست ارسالی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.


پرسشنامه های استخدام رسمی

پرسشنامه های زیر مخصوص متقاضیان علافه مند به استخدام رسمی در دانشگاه می باشد.

پرسشنامه های همکاری قراردادی یا ترمیک

پرسشنامه های زیر مخصوص متقاضیان علافه مند به همکاری قراردادی و یا ترمیک در دانشگاه می باشند.