فاطمه اسکندر

رشته تحصیلی: مدیریت سیستمها
مرتبه علمی: مربی
مسئولیت های قبلی:  مدرس دانشگاه، مشاور سازمانی پروژه های ارزیابی عملکرد سازمانی