رشته مدیریت ورزشی شامل مجموعه یافته های علمی در حوزه مدیریت و سازمان می باشد. در این رشته دانشجویان پس از فراگرفتن دانش مدیریت و کسب تجارب مدیریت متخصصین ارزنده ای خواهند شد که می توانند نقش مهمی در اداره امور سازمان های ورزشی ایفا نمایند.

نقش و توانایی

دانشجویان پس از گذراندن این دوره توانایی ها و مهارت هایی کسب می کنند که عبارت است از:

» توانایی انجام مسئولیت های دبیر، نایب رییس و هریک از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون های ورزشی

» ریاست در کلیه هیئت های ورزشی استان های کشور

» عضو هیئت مدیره و مدیریت باشگاه های ورزشی کشور

» انجام خدمات مشاوره ای در باشگاه ها و سازمان های ورزشی

» برگزاری کارگاه های آموزشی برای سازمان های ورزشی

» عضویت در شوراهای راهبردی طرح های جامع ورزشی

فهرست دروس کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

دروس جبرانی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ زبان تخصصی ۲
۲ کاربرد رایانه در ورزش ۲

بر اساس آیین نامه وزارت علوم همه دانشجویان موظف به گذراندن دو درس جبرانی بدون احتساب در تعداد واحدهای گذرانده می باشند.

 

دروس پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ روش تحقیق در مدیریت ورزشی ۲
۲ تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش ۲
۳ اصول و مبانی مدیریت ۲

 

دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی ۲
۲ سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش ۲
۳ برنامه ریزی استراتژیک ۲
۴ نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی ۲
۵ مدیریت بازاریابی در ورزش ۲
۶ مدیریت مالی و اداری در ورزش ۲
۷ نظریه های سازمان و مدیریت ۲

 

دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مدیریت منابع انسانی در ورزش ۲
۲ کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش ۲
۳ یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش ۲
۴ مدیریت فناوری اطلاعات در ورزش ۲
۵ مدیریت رفتار سازمانی ۲
۶ مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش ۲

دانشجویان ملزم به گذراندن ۶ واحد اختیاری می باشند که از بین واحدهای اختیاری بر اساس برنامه ریزی گروه آموزشی این سه درس به دانشجویان داده خواهد شد. ۶ واحد دیگر نیز در صورتی که دانشجویان در شیوه آموزش محور باقی بمانند به جای ۶ واحد پایان نامه باید توسط دانجویان اخذ و گذرانده شود.

 

پایان نامه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ پایان نامه ۶

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی (مرتبط) اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی (نامرتبط) اینجا کلیک کنید.