دانشجویان گرامی، در فهرست زیر دستورالعمل های دانشگاه فهرست گریده اند. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

 

کمیسیون بررسی موارد خاص (مشاهده)

ضوابط و مراحل انصراف از تحصیل و لغو آن (مشاهده)

مراحل فارغ التحصیلی (مشاهده)

صدور کارت دانشجویی المثنی (مشاهده)

راهنمای فرآیند درخواست معادل سازی بصورت الکترونیکی در ساما (مشاهده)

راهنما استفاده از سامانه تعاملی غیر همزمان (پیام رسان آموزشی جدید) (مشاهده)