دکتر فاطمه اسکندر

رشته تحصیلی: مدیریت سیستمها
مرتبه علمی: مربی
مسئولیت های قبلی: مدرس دانشگاه، مشاور سازمانی پروژه های ارزیابی عملکرد سازمانی