دکتر سعیده مصافی

رشته تحصیلی: روانشناسی سلامت
مسئولیت های قبلی: معاون امور استانها در خانه روانشناسان و مشاوران