نام: بیژن
نام خانوادگی: عرب یزدی
مدرک تحصیلی: دکترا الکترونیک - کامپیوتر
مرتبه علمی: دانشیار
مسئولیت های قبلی:  رییس گروه، رییس دانشکده، رییس مرکز تحقیقات فضایی