سامانه یادگیری الکترونیکی موسوم به "سایا" مهم ترین بخش واحد آموزش الکترونیکی می باشد. لذا آشنایی اساتید و دانشجویان با قسمت ها و ابزارهای مختلف این سامانه از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. در زیر بخش ها و ابزارهای مختلف "سایا" به تفکیک آورده شده است. در ضمن کلیپ های آموزشی مختلفی نیز در این رابطه جهت آموزش تهیه و در اختیار دانشجویان و اساتید قرار دارد.