مقطع کارشناسی حسابداری یکی از رشته های آموزش عالی می باشد که هدف آن آموزش و تربیت نیروی انسانی واجد شرایط در حوزه گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی، سازمان های دولتی، حسابرسی و اعتبار دهی گزارش های مالی است.

ثبت و گزارشگری مالی نقشی برجسته در حوزه علوم مالی دارد و به ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیریت و بسترسازی تصمیم گیری ذینفعان برون سازمانی یاری می رساند. به علاوه آنچه موجبات استفاده از گزارشات مالی را فراهم می آورد اعتماد عمومی به ارائه منصفانه محتوای گزارش ها است.

نقش و توانایی

» تحلیل رویدادهای مالی

» طراحی، استقرار و اجرای کنترل های داخلی

» ثبت رویداد و گزارشگری اطلاعات مالی مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری

» رسیدگی به محتوای گزارش مالی و ارائه گزارشات اطمینان بخش

آینده شغلی

» حسابدار در موسسات بزرگ

» حسابدار صنعتی در موسسات بزرگ

» حسابدار دولتی

» حسابدار عمومی در موسسات

فهرست دروس کارشناسی حسابداری

دروس جبرانی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ ریاضی پیش ۲
۲ زبان پیش ۲

 

دروس عمومی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اندیشه اسلامی (۱) ۲
۲ اندیشه اسلامی (۲) ۲
۳ انسان در اسلام ۲
۴ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ۲
۵ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) ۲
۶ اخلاق خانواده ۲
۷ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۲
۸ آیین زندگی (اخلاق کاربردی) ۲
۹ عرفان عملی اسلامی ۲
۱۰ انقلاب اسلامی ایران ۲
۱۱ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ۲
۱۲ اندیشه سیاسی امام خمینی «ره» ۲
۱۳ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲
۱۴ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲
۱۵ تاریخ امامت ۲
۱۶ تفسیر موضوعی قرآن ۲
۱۷ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲
۱۸ زبان فارسی ۳
۱۹ زبان انگلیسی ۲
۲۰ تربیت بدنی (۱) ۱
۲۱ ورزش (۱) ۱
۲۲ دانش خانواده و جمعیت ۲

 

دروس پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ روانشناسی سازمانی ۲
۲ ریاضی کاربردی (۱) ۳
۳ ریاضی کاربردی (۲) ۳
۴ آمار کاربردی (۱) ۲
۵ آمار کاربردی (۲) ۲
۶ روش تحقیق ۲
۷ اقتصاد خرد ۳
۸ اقتصاد کلان ۳
۹ پول و ارز و بانکداری ۳
۱۰ بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی ۳
۱۱ مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت ۲
۱۲ اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت ۲
۱۳ رفتار سازمانی ۳
۱۴ تحقیق در عملیات ۳
۱۵ حقوق تجارت ۳
۱۶ مالی (۱) ۳
۱۷ مالی (۲) ۳
۱۸ مکاتبات تجاری و گزارش نویسی ۲
۱۹ نرم افزارهای کاربردی در حسابداری ۳

 

دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اصول حسابداری (۱) ۴
۲ اصول حسابداری (۲) ۴
۳ حسابداری میانه (۱) ۴
۴ حسابداری میانه (۲) ۴
۵ بهایابی (۱) ۳
۶ بهایابی (۲) ۳
۷ مبانی حسابداری مدیریت ۳
۸ حسابداری پیشرفته (۱) ۳
۹ حسابداری پیشرفته (۲) ۳
۱۰ کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی ۳
۱۱ اصول حسابرسی (۱) ۳
۱۲ اصول حسابرسی (۲) ۳
۱۳ مبانی حسابداری بخش عمومی ۳
۱۴ حسابداری و حسابرسی بخش عمومی ۳
۱۵ زبان تخصصی (۱) ۲
۱۶ زبان تخصصی (۲) ۲
۱۷ مالیاتی (۱) ۲
۱۸ مالیاتی (۲) ۲
۱۹ حسابداری موارد خاص ۲
۲۰ حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی ۲
۲۱ مدیریت سرمایه گذاری ۲

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی اینجا کلیک کنید.