مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال  ۱,۴۳۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۷۲,۰۰۰ ریال ۲,۰۲۲,۰۰۰ ریال ۳,۰۳۲,۰۰۰ ریال ۴,۵۴۴,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۳۱,۰۸۳,۰۰۰ ریال  ۱,۸۶۸,۰۰۰ ریال ۲,۰۲۲,۰۰۰ ریال ۲,۳۸۱,۰۰۰ ریال ۳,۵۷۳,۰۰۰ ریال ۵,۳۵۶,۰۰۰ ریال
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس هر واحد پایان نامه (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۵۱,۳۷۷,۰۰۰ ریال ۸,۶۷۲,۰۰۰ ریال ۲۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۵۹,۹۳۷,۰۰۰ ریال ۹,۴۲۶,۰۰۰ ریال ۳۱,۴۲۴,۰۰۰ ریال