نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی می‌باشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (پایان نامه)
۱ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی(۲۰۱) و ارائه به مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو، تکمیل فرم انتخاب موضوع و استاد راهنمای پایان نامه (فرم ۲۰۲ الف) و تصویب آن در گروه(فرم ۲۰۲ ب) ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد پایان نامه و فرم تمدید پایان نامه(۲۰۷) و ارائه به مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
۴ تصویب پروپوزال در گروه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۵ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۶ تمدید پایان نامه( پس از این تاریخ شیوه تحصیلی دانشجو به آموزش محور بازگردانده میشود) ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۷ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۸ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع(۲۰۴) ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۹ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۱۰ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه، تکمیل فرم تایید اصلاحات(۲۰۸) و ثبت نمره پایان نامه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۱ تکمیل فرم صورت جلسه (۲۱۸) و فرم تعهد اصالت اثر(۲۰۹) و ارائه کلیه مستندات پژوهشی به مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۲ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ایران داک ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی می‌باشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشناسی ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی(۲۰۱) و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو، تکمیل فرم انتخاب موضوع و استاد راهنمای پایان نامه(۲۰۲) و اعلام لیست دانشجویان و موضوعات نهایی شده سمینار به مدیر پژوهش گروه توسط اساتید راهنما ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد پایان نامه، فرم انتخاب واحد پروژه پایانی(۲۱۷)، فرم انتخاب واحد سمینار (۲۱۰) و فرم تمدید پایان نامه(۲۰۷) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ----- ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۶ تمدید پایان نامه( پس از این تاریخ شیوه تحصیلی دانشجو به آموزش محور بازگردانده میشود) ----- ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۷ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
۸ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع(۲۰۴) ----- ۱۴۰۲/۰۵/۲۰
۹ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۰ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۱ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه، تکمیل فرم تایید اصلاحات(۲۰۸) و فرم تعهد اصالت اثر(۲۰۹) و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات، ...) به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۲ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ایران داک ----- ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشناسی ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اعلام لیست دانشجویان و موضوعات نهایی شده به مدیر پژوهش گروه توسط اساتید راهنما ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ -----
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۵ تکمیل اولین فرم پیشرفت کار پایان نامه و تحویل به مدیر پژوهش گروه درنیمسال جاری (برای افرادی که پایان نامه را تمدید
می کنند) تا زمان دفاع هر ۲ ماه بایستی فرم پیشرفت پایان نامه تکمیل شود
----- ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۶ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ----- ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۷ تمدید پایان نامه
* پس از این تاریخ شیوه تحصیلی دانشجو به آموزش محور بازگردانده میشود
----- ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۸ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۹ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع ----- ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۱ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۱۲ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات،...) به مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
۱۳ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ثبت ایرانداک ----- ۱۴۰۲/۰۲/۱۵

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشناسی ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۲ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اعلام لیست دانشجویان و موضوعات نهایی شده به مدیر پژوهش گروه توسط اساتید راهنما ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ -----
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵ تکمیل اولین فرم پیشرفت کار پایان نامه و تحویل به مدیر پژوهش گروه درنیمسال جاری (برای افرادی که پایان نامه را تمدید
می کنند) تا زمان دفاع هر ۲ ماه بایستی فرم پیشرفت پایان نامه تکمیل شود
----- ۱۴۰۱۰۱/۳۰
۶ تمدید پایان نامه
* پس از این تاریخ شیوه تحصیلی دانشجو به آموزش محور بازگردانده میشود
----- ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۷ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ----- ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۸ تحویل اولین گزارش پیشرفت برای افرادی که در ۱۴۰۰ اخذ کرده اند تا زمان دفاع هر دو ماه بایستی گزارش تحویل داده شود ----- ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۹ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۱۰ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع ----- ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۱ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶
۱۲ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۳ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات،...) به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۴ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ثبت ایرانداک ----- ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشناسی ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۲ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اعلام لیست دانشجویان و موضوعات نهایی شده به مدیر پژوهش گروه توسط اساتید راهنما ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ -----
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۵ تکمیل اولین فرم پیشرفت کار پایان نامه و تحویل به مدیر پژوهش گروه درنیمسال جاری (برای افرادی که پایان نامه را تمدید
می کنند) تا زمان دفاع هر ۲ ماه بایستی فرم پیشرفت پایان نامه تکمیل شود
----- ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۶ تمدید پایان نامه
* پس از این تاریخ شیوه تحصیلی دانشجو به آموزش محور بازگردانده میشود
----- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ----- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۸ تحویل اولین گزارش پیشرفت برای افرادی که در ۱۴۰۰ اخذ کرده اند تا زمان دفاع هر دو ماه بایستی گزارش تحویل داده شود ----- ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۹ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۱۰ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع ----- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۱ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۱۲ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۳ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات،...) به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۴ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ثبت ایرانداک ----- ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشناسی ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اعلام لیست دانشجویان و موضوعات نهایی شده به مدیر پژوهش گروه توسط اساتید راهنما ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ -----
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۵ تکمیل اولین فرم پیشرفت کار پایان نامه و تحویل به مدیر پژوهش گروه درنیمسال جاری (برای افرادی که پایان نامه را تمدید
می کنند) تا زمان دفاع هر ۲ ماه بایستی فرم پیشرفت پایان نامه تکمیل شود
----- ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۶ تمدید پایان نامه
* پس از این تاریخ شیوه تحصیلی دانشجو به آموزش محور بازگردانده میشود
----- ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۷ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ----- ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸ تحویل اولین گزارش پیشرفت برای افرادی که در ۱۳۹۹ اخذ کرده اند تا زمان دفاع هر دو ماه بایستی گزارش تحویل داده شود ----- ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۹ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۱۰ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع ----- ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۱ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
۱۲ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۳ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات،...) به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۴ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ثبت ایرانداک ----- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشناسی ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار خصوصی توسط استاد ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۲ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ -----
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۵ تکمیل اولین فرم پیشرفت کار پایان نامه و تحویل به مدیر پژوهش گروه درنیمسال جاری (برای افرادی که پایان نامه را تمدید
می کنند) تا زمان دفاع هر ۲ ماه بایستی فرم پیشرفت پایان نامه تکمیل شود
----- ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۶ تمدید پایان نامه ----- ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۷ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ----- ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۸ تحویل اولین گزارش پیشرفت برای افرادی که در ۱۳۹۹ اخذ کرده اند تا زمان دفاع هر دو ماه بایستی گزارش تحویل داده شود ----- ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۱۰ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع ----- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۱۱ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
۱۲ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۱۳ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات،...) به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۴ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ثبت ایرانداک ----- ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.