نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ الی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳
انتخاب واحد (ورودی های جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش از طریق سامانه ساما (EMS)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ الی پنجشنبه  ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ الی جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ از طریق سامانه ساما (EMS)
۴ انتخاب واحد با تاخیر دوره های قبل کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ الی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ -----
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ -----
۶ حذف و اضافه کلیه مقاطع سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ الی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ از طریق سامانه ساما (EMS)
۷ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ الی جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ -----
۸ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو (نوبت اول) کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ الی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ از طریق سامانه ساما (EMS)
۹ امتحانات معرفی به استاد (نوبت اول) کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ الی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۰ ثبت نمرات معرفی به استاد (نوبت اول) کلیه مقاطع دو شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ الی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۱ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو (نوبت دوم) کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ الی جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۲ امتحانات معرفی به استاد (نوبت دوم) کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ الی جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۳ ثبت نمرات معرفی به استاد (نوبت دوم) کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ الی جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۴ پایان کلاسها کلیه مقاطع پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ -----
۱۵ آزمون های پایانی کلیه مقاطع جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۶ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۷ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ الی شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۸ پایان نیمسال کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ -----

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳
انتخاب واحد (ورودی های جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش از طریق سامانه ساما (EMS)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ الی پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ الی یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از طریق سامانه ساما (EMS)
۴ انتخاب واحد با تاخیر دوره های قبل کارشناسی چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ الی یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ الی یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ -----
۶ حذف و اضافه کارشناسی چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ الی شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ الی شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۷ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ -----
۸ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو (نوبت اول) کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ الی پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
۹ امتحانات معرفی به استاد (نوبت اول) کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ الی شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۰ ثبت نمرات معرفی به استاد (نوبت اول) کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ الی یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۱ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو (نوبت دوم) کلیه مقاطع پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ الی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۲ امتحانات معرفی به استاد (نوبت دوم) کلیه مقاطع پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۳ ثبت نمرات معرفی به استاد (نوبت دوم) کلیه مقاطع پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۴ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ -----
۱۵ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ الی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۶ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ الی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۷ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ الی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۸ پایان نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ -----

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳
انتخاب واحد (ورودی های جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش از طریق سامانه ساما (EMS)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ الی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ از طریق سامانه ساما (EMS)
۴ انتخاب واحد با تاخیر دوره های قبل کارشناسی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ الی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ -----
۶ حذف و اضافه کارشناسی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ الی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۷ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ الی جمعه ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ از طریق سامانه ساما (EMS)
۸ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو(نوبت اول) کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ الی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ از طریق سامانه ساما (EMS)
۹ امتحانات معرفی به استاد(نوبت اول) کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ الی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۰ ثبت نمرات معرفی به استاد(نوبت اول) کلیه مقاطع سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۱ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو(نوبت دوم) کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ الی جمعه ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۲ امتحانات معرفی به استاد(نوبت دوم) کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ الی جمعه ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۳ ثبت نمرات معرفی به استاد (نوبت دوم) کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ الی جمعه ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۴ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ -----
۱۵ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۶ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۷ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ الی جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۸ پایان نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ -----

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳
انتخاب واحد (ورودی های جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش از طریق سامانه ساما (EMS)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ الی سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهار شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ الی جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ از طریق سامانه ساما (EMS)
۴ انتخاب واحد با تاخیر دوره های قبل کارشناسی دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ الی چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ الی جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ -----
۶ حذف و اضافه کارشناسی دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ الی سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ الی جمعه ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
۸ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو(نوبت اول) کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ الی یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ از طریق سامانه ساما (EMS)
۹ امتحانات معرفی به استاد(نوبت اول) کلیه مقاطع دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ الی سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۰ ثبت نمرات معرفی به استاد(نوبت اول) کلیه مقاطع سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۱ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو(نوبت دوم) کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ الی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۲ امتحانات معرفی به استاد(نوبت دوم) کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ الی چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۳ ثبت نمرات معرفی به استاد (نوبت دوم) کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ الی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۴ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ -----
۱۵ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۶ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ الی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۷ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۸ پایان نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ -----

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳
انتخاب واحد (ورودی های جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش از طریق سامانه ساما (EMS)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ الی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهار شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ از طریق سامانه ساما (EMS)
۴ انتخاب واحد با تاخیر دوره های قبل کارشناسی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ الی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ -----
۶ حذف و اضافه کارشناسی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ الی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ از طریق سامانه ساما (EMS)
۸ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ از طریق سامانه ساما (EMS)
۹ امتحانات معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۰ ثبت نمرات معرفی به استاد کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۱ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ -----
۱۲ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۳ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ الی دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۴ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۵ پایان نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ -----