جهت ارائه و اخذ درس سمینار و درس پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد می بایست به شرایط و نحوه اخذ درس سمینار و درس پایان نامه که جزئیات آنها در زیر آمده است توجه نمایند:

۱- پیش درآمد اخذ درس پایان‌نامه (جزییات بیشتر...)

۲- شرایط اخذ پایان نامه (جزییات بیشتر...)

۳- نحوه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه (جزییات بیشتر...)

۴- در جلسه دفاع از چه چیزهایی باید صحبت کرد؟ (جزییات بیشتر...)

۵- نحوه ارزیابی پایان نامه (جزییات بیشتر...)

۶- تفاوت درس سمینار و درس پایان نامه در چیست؟ (جزییات بیشتر...)

۷- شیوه نامه اخذ درس سمینار گروه کامپیوتر (جزییات بیشتر...)

۸- شرایط انتخاب استاد راهنما برای انجام درس سمینار و پایان نامه (جزییات بیشتر...)